Tues Dec 20th - 23rd, 2022
at IIT Kanpur

DORA Office

Room No- 269 Faculty Building
IIT Kanpur 208016
Email: alumni@iitk.ac.in
Phone: 0512 2597622 / 7289


Invite a friend

Know someone who might be interested in attending? Let them know by sharing this event.

Whatsapp   Tweet

Registered Members : 75

 1. Deepika Khosla
 2. Vishwajit Kumar Sinha +1
 3. Kuldeep Prasad
 4. Satyendra Singh
 5. Inder Mohan Singh
 6. Sanjay Rai
 7. Prashant Shukla +1
 8. Salil Dave +1
 9. Ashutosh Bijoor
 10. Manindra Agrawal+1
 11. Sudhi Raj Verma
 12. Kanwar Jit Singh
 13. Manoj Nair
 14. Salil Chandra +1
 15. Shantanu Sen Sharma
 16. Ajit Kumar Dass
 17. Ashok Kumar
 18. Pushkar Misra +1
 19. Anupam Srivastava +1
 20. Sanjay Pradhan +1
 21. Prabhu Aggarwal
 22. Prabhash Chandra Jha +1
 23. Shrikant Kulkarni
 24. Syed Arshad Chishty +1
 25. Anurag Singh +1
 26. Animesh Thakur +1
 27. Anil Gajanan Kaprekar
 28. Siddhartha Ghosh +2
 29. Padmanabhan Kumar +1
 30. Shyamalesh Khan +2
 31. Ananth & Sangeeta Sankar +1
 32. Samir Khuller
 33. Sanjay Karkhanis
 34. Dhirendra Tripathi
 35. Rajiv Rungta +1
 36. Anshumala Agarwal
 37. Syed Arshad Moquim
 38. Rakesh Mahna +1
 39. Ajit Chaturvedi +1
 40. Kaushlendra Kumar Ojha +1
 41. Sanjay Agarwal (Meta) +1
 42. Deepak Gupta
 43. Sanjay Khandelwal +1
 44. Alok Agarwal +1
 45. Shantanu Gupta
 46. Bikash Kumar Mohanty +1
 47. Sandeep Fuller +1
 48. Sanjay Khare +1
 49. Dillip Pradhan
 50. Amitabh Satyam
 51. Mohan Dedhe
 52. Praveen Chandra Sinha
 53. Sudipta Maiti
 54. Dhananjai Mohan +1
 55. Arun Kumar Shukla +1
 56. Smita Hashim
 57. Sanjay Joshi
 58. Pramath Raj Sinha
 59. Chandra Deo Singh +1
 60. Sujit Guha
 61. Rajiv Jain
 62. Rahul Saxena
 63. Dheeraj Sanghi +1
 64. Ravendra Pal Singh +1
 65. Swapan Johri
 66. Sanjay Taneja
 67. Sanjai Bhargava
 68. Sanjay Bhargava +1
 69. Himanshu Kumar
 70. Devesh Chaturvedi
 71. Vijay Pratap Singh
 72. Pankaj Agarwal+1
 73. Manoj Agarwal
 74. Ved Prakash +1
 75. Vivek Srivastava